چهارشنبه ۱۳۸۹/۱۲/۱۱

آيين نامه واگذاري تاكسي خطوط درون شهري و برون شهري

آيين نامه واگذاري تاكسي خطوط درون شهري و برون شهري

 

آيين نامه واگذاري تاكسي خطوط درون شهري و برون شهري
  
در اجراي بند ( ج ) ماده 3 اساسنامه سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني قزوين به شماره 1549-34-31-2671 مورخه 20 خرداد 76 مبني بر تدوين و تصويب آئين نامه ها ، دستور العمل ها و بخشنامه هاي داخلي مورد نياز آئين نامه واگذاري خطوط درون شهري و برون شهري تدوين و جهت اجرا ابلاغ مي گردد .
الف – كليات
ماده 1- شمول اين آئين نامه تاكسيداران (‌مالكين وكمكي ها ) مي باشد كه داراي پروانه تاكسيراني و پروانه بهره برداري معتبر باشند .
تبصره 1- تقاضاي افرادبازنشسته پذيرفته نخواهد شد .
ب- شرايط
ماده 2- متقاضي فعاليت در خطوط بايد داراي شرايط ذيل باشد :‌
·         حداقل سن وي 28 سال باشد .
·         داراي خودرو مدل 1375 به بالا باشد .
·         حداقل 5 سال سابقه فعاليت با تاكسي را داشته باشد .
ج – ضوابط
ماده 3- درصورت عمليات خريد و فروش خودرو ،‌ خودرو مورد نظر از خطوط خارج و بايد بصورت گردشي درسطح شهر تردد و فعاليت نمايد .
ماده 4- درصورتي كه متقاضي داراي سابقه سوءفعاليت درناوگان تاكسيراني بوده و يا داراي حكم هيات انظباطي باشد ، از پذيرش وي جهت فعاليت در خطوط جلوگيري خواهد شد .
ماده 5- حداكثرمدت حضور فرد متقاضي درخط يكسال بوده و پس ازپايان مهلت مقرر ، درصورت موافقت اعضاي كميسيون ونداشتن تخلف بانظرمديرعامل براي يك نوبتكاري بكارگرفته خواهد شد .
ماده 6- تمامي دارندگان پروانه بهره برداري تنها مجاز به ورود به ناوگان خطوط براي يكبار بوده ، درصورتي كه خودرو خودرا فروخته و مجددا خودرو خريداري نمايند ، حضورشان درخط (‌برون شهري و يا درون شهري ) غير ممكن خواهد بود .
ماده 7- خودروهاي سواري شخصي كه برابر آئين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده تاكسيراني ها تحت يكي از عناوين قانون فوق الاشاره زير نظر سازمان دريكي از خطوط فعاليت داشته باشند ، علاوه بر موارد مندرج در آئين نامه بايد نسبت به اخذ معاينه فني مصوب 4-8-82 هيات وزيران اقدام نمايند .
د- بررسي و بكارگيري
ماده 8- تقاضاي افراد پس از موافقت اوليه از سوي مدير عامل سازمان جهت بررسي به دبيرخانه كميسيون واگذاري خطوط ارسال خواهد شد و دبير كميسيون موظف به بررسي تقاضا با حضور اعضاي كميسيون خواهد بود .
تبصره 1- اعضاي اصلي كميسيون عبارتند از مديران واحدهاي :
·         صدور پروانه   
·         نقل و انتقالات  
·         بازرسي و نظارت  
·         حراست
·         نماينده خطوط
تبصره 2- به منظور روان سازي و هماهنگي بيشتر دبير كميسيون موظف است قبل از بررسي تقاضا اطلاعاتي را درخصوص ظرفيت خط و ميزان تقاضا جهت حمل و نقل راكسب وبه هنگام بررسي در اختياز اعضاي اصلي قراردهد . اين اطلاعات ازطريق نمايندگان خطوط وتهيه آمار جمع آوري مي گردد .
تبصره 3- شرط ورود متقاضي به ناوگان خطوط كسب 4 راي از 5 راي اعضا خواهد بود و پس از تصويب جهت اجراي نهايي به مدير عامل سازمان معرفي مي گردد .
تبصره 4 – درصورت عدم موافقت اعضا با ورود متقاضي به خطوط ،‌مراتب از طريق دبير كميسيون و بصورت كتبي به متقاضي اعلام و نتيجه آن از طريق واحد صدور پروانه در پرونده متقاضي درج خواهد
تبصره 5- رانندگان خطوط موظف هستند هرسه ماه يكبار عوارض و هزينه هاي مورد نظر سازمان را از طريق مسوولين خطوط به سازمان تاكسيراني قزوين پرداخت نموده و رسيد دريافت نمايند . اين رقم هرساله از طريق شوراي اسلامي شهر تصويب و از طريق سازمان به رانندگان فعال در خطوط ابلاغ خواهد شد .
هـ- مسوولين خطوط
ماده 9- به منظور برقراري ارتباط آسان تر سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني قزوين با رانندگان فعال در خطوط درون شهري و برون شهري افرادي را از ميان رانندگان فعال و با برگزاري انتخابات به مدت يكسال بعنوان نماينده انتخاب وبه مسوول خطوط سازمان معرفي خواهد شدو انتخاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود .
تبصره 1- وظايف نماينده
·         ارائه آمار تاكسيرانان فعال به مسوول خطوط سازمان
·         جمع آوري هزينه ها و عوارض مورد نظر سازمان
·         انعكاس اخبار خطوط به منظور رفع تنگنا ها و مشكلات
·         پيشنهاد راهكارهاي عملي و اجرايي درجهت ارتقا كيفيت حمل و نقل درون شهري
·         انعكاس نظرات ، پيشنهادات وانتقادات رانندگان فعال در خطوط .
تبصره 2- درصورتي كه نمايندگان خطوط به وظايف مورد نظر سازمان عمل نمايند درصورت صلاحديد مدير عامل از پرداخت عوارض و هزينه هاي مرتبط معاف خواهند شد .
ماده 10- خانواده محترم ايثارگران مشتمل بر پدران شهدا، فرزندان ،‌آزادگان ،‌جانبازان بالاي 25 درصد و رزمندگاني كه 6 ماه متوالي و يا 9 ماه متناوب درجبهه حضور داشته اند از مورد سوم ماده (2) مستثني خواهند بود .
 
اين آئين نامه مشتمل بر 5 فصل و 8 ماده و 9 تبصره درمورخه                     به تصويب هيات مديره سازمان رسيد
  
     سيد مهدي يدي همداني            فرامرز مرادي                    محمد حسن ايرانخواه
        رئيس هيات مديره                عضو هيات مديره             سرپرست و عضو هيات مديره

آيين نامه واگذاري تاكسي خطوط درون شهري و برون شهري