هوشمندسازي بيش از80% چراغ هاي راهنمايي سطح باعث کاهش 13درصدي آلودگي هوا درشهرقزوين شده است.

معاونت حمل و نقل ترافيک قزوين  تنها متولي طراحي ، نصب ، راه اندازي و نگهداري چراغهاي راهنمايي و رانندگي سطح شهر قزوين است و با اجراي مطالعات ترافيکي و سنجش موقعيت تقاطعها انواع مختلف چراغهاي راهنمايي را براي ساماندهي تقاطع ها نصب و راه اندازي مي نمايد. در حال حاضر در شهر قزوين  بالغ بر 23 تقاطع در 3 منطقه شهري  به سيستم هوشمند کنترل مرکزي در مرکز کنترل ترافيک مجهز مي باشند   که اين امر نشان مي دهد  بيش از 80% چراغ هاي راهنمايي سطح شهر هوشمند شده اند طبق مطالعات و بررسي هاي صورت گرفته با کاهش 13% آلودگي هوا در شهر قزوين بعد از نصب اين سيستم روبرو هستيم  از مزاياي ديگر اين سيستم و امکانات سخت افزاري و نرم افزاري براي توسعه و اتصال، تا مرز 32 تقاطع فراهم شده است.

از مهمترين مزاياي ديگر اين سيستم هوشمند مي توان به مواردي از قبيل

1-ارتباط با ديگر محيط هاي نرم افزاري و سخت افزاري ITS       

2-مديريت تمامي تقاطعات هوشمند موجود در شبكه  بصورت متمركز

3-تنظيم پارامترهاي زمانبندي بصورت لحظه اي و بر اساس جريان ترافيك و درجه اشباع در هر سيكل

4-كاهش تاخير و توقف اعمالي بر خودروها در تقاطعات درون شهري

5-ايجاد موج سبز و هماهنگي بين تقاطعات متوالي يك محور

6-كنترل اتوماتيك و بهينه سازي عملكرد چراغهاي راهنمائي بر مبناي تغييرات لحظه اي در تقاضا و ظرفيت تردد خودروها

7-مانيتورينگ وضعيت تقاطعات از طريق ترمينالهاي سيستم و يا بطريقه مودم از راه دور

8-كاهش زمان سفر ، آلودگي هوا ، صوتي ، رواني و مصرف سوخت

9-جمع آوري كليه اطلاعات و آمار ترافيكي در بازه هاي زماني مشخص و ارائه بصورت فايلهاي متني و گرافيكي

کارشناسان مرکز کنترل ترافيک به عنوان يکي از وظايف حرفه اي خود، همواره تلاش داشته اند از علم روز ترافيک در جهت تصميم گيري هاي خود استفاده کنند. در اين راستا همواره اميدوار هستند بتوانند با استفاده ازمصوبات، نشريه ها و کتب برجسته مرتبط با موضوع هاي ترافيکي( نشريه 145، آيين نامه طراحي راه هاي شهري، مصوبه 117 شوراي عالي  هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور، آيين نامه HCM2010  و Mutcd 2010 ، راهنماي ساماندهي ترافيکي تقاطع ها ) و همچنين قابليت هاي نرم افزار هاي جديد ترافيکي( scats، synchro ،  Hicap ، Hcs) بهترين عملکرد ممکن را در تحليل ترافيکي موضوعات داشته باشند و همينطور از بهترين برنامه زمانبندي براي چراغ هاي راهنمايي در جهت عملکرد حداکثري تقاطعات بهره ببرند .