سازمان های تابعه

    مرکز کنترل ترافيک  پايانه ها ترافيک تاکسيراني اتوبوسراني ...

سازمانهاي تابعه

  مرکز کنترل ترافيک  پايانه ها ترافيک تاکسيراني اتوبوسراني ...

مناقصات

   * آگهی مزایده بهره برداری از گروه چهارم پارکینگ های عمومی سطح شهر قزوین - سازمان حمل و نقل و ترافیک   * مناقصه خرید، مونتاژ و نصب تابلو و پایه ­هاي راهنماي مسير -...

01

Banners #foreach ($e_banner in $banner.getSiblings()) #set($e_banner_image = $e_banner.getData().replaceAll("&", "&").replaceAll("&", "&")) #set($e_banner_text =...

سخن معاون

                                     ...

رزوه معاون

سوابق تحصيلي     -دانشجوي دکتري برنامه ريزي شهري ، دانشگاه لوزوفونا، پرتغال -کارشناسي ارشد برنامه ريزي حمل و نقل و ترافيک دانشگاه آزاد اسلامي ،تهران جنوب1384 -کارشناسي...