يکي از زير بخشهاي حوزه معاونت حمل ونقل و ترافيک، مديريت مطالعات و برنامه ريزي است که با سياستگذاري هاي کلان در رابطه با سيستم حمل و نقل و ترافيک شهري به ارائه برنامه ها و ايده هايي جهت بهبود وضع موجود مي پردازد. اين برنامه ها و ايده ها با انتقال به مديريت ايمني و مهندسي ترافيک به طرح تبديل شده و طرحها توسط مديريت هماهنگي و نظارت، اجرا مي گردند. همچنين مديريت مطالعات و برنامه ريزي با تخميني صحيح از طرحهاي پيشنهادي و تصويب شده معاونت را در پيش بيني و تعيين بودجه مورد نياز سالانه ياري مي نمايد.

 

اهداف

o        ايجاد زمينه براي انجام مطالعه طرح جامع حمل و نقل و ترافيک.

o        ارتقاء سطح آموزشهاي عمومي و تخصصي و ارتقاءسطح فرهنگ ترافيک.

o        ايجاد بستر لازم براي تمايل به رعايت قانون توسط شهروندان.

o        بررسي ايجاد و توسعه شبكه معابر و مديريت جهت حرکت.

o        توسعه ساختار حمل و نقل عمومي و حمل و نقل سبز و افزايش مطلوبيت آنها.

o        كاربرد تكنولوژيهاي نوين در ساماندهي ترافيك.

o        ايجاد تعامل و مشاركت با سازمانها و مراجع موثر در كاهش معضلات ترافيك شهر.

o        ايجاد بانکهاي اطلاعاتي گسترده.

o        تعريف پروژه هايي در راستاي بهبود ترافيک.

o        پيگيري انجام پروژه هاي مطالعاتي تعريف شده توسط معاونت تا مرحله اجرا.

 

شرح وظايف

o        پيشنهاد و اولويت بندي طرحهاي کلان ترافيکي جهت مطالعه و برنامه ريزي.

o        بررسي و کنترل صحت و دقت انجام طرحهاي ارائه شده از سوي مشاورين.

o        پاسخ گويي و برطرف نمودن نياز و مشکلات شهروندان در حوزه مديريت.

o        ايجاد ارتباط با ارگانها و نهادهاي مرتبط و ايجاد تعامل سازنده بين آنها.

o        انجام مديريت زمان و نيروي انساني و بهينه سازي و افزايش کيفيت و کميت فعاليتها و خدمات ارائه شده.