آشنايي با مديريت ايمني ومهندسي ترافيك

 

حوزه حمل و نقل و ترافيك شهري مشتمل بر بخشهاي متنوع و گسترده اي است كه ايمني و مهندسي ترافيك بخش عمده اي از اين مجموعه را در بر مي گيرد . هر گونه طراحي ترافيكي نظير: طرح هندسي، وسايل كنترل ترافيك، حجم و ظرفيت شبكه معابر شهري، علائم افقي و عمودي، ايمن سازي، قابليت استفاده از سيستم هاي پيشرفته و هوشمند و ... در اين قالب گنجانده شده و به مرحله اجرا در مي آيند. اين بخش كه در مديريت ايمني و مهندسي ترافيك ديده شده، ارتباط مستقيم و سازنده اي با مديريتهاي مطالعات و برنامه ريزي و هماهنگي و نظارت بر اجرا در سطوح مختلف دارد.
ايجاد ارتباط ميان ديد كلان و ماكروسكوپيك مطالعاتي و برنامه ريزي با ديد ريزنگر و ميكروسكوپيك هماهنگي و نظارت بر اجرا و برقراري پيوندي صحيح و اصولي با انجام طراحي مطالعه – مبنا و ارائه طرحهاي اجرائي بين آنها از وظايف مديريت مي باشد.
 
 

 
 
شرح وظايف
o            انجام طراحي هاي بخش ايمني و مهندسي ترافيك بر اساس آئين نامه ها ، دستورالعمل ها و بخش نامه هاي معتبر.
o            انجام بازديدها و بررسي مشكلات ترافيكي سطح شهر و اولويت بندي آنها جهت طراحي.
o            بررسي، كنترل و نظارت بر صحت و دقت اجراي طرحهاي ارائه شده از سوي مشاورين در بخش ايمني و مهندسي ترافيك.
o            پاسخگويي و برطرف نمودن نياز و مشكلات شهروندان در حوزه ايمني و مهندسي ترافيك.
o            ايجاد ارتباط با نهادها، ارگانها، سازمانها و شركتهاي مرتبط و تعامل سازنده در راستاي بهبود سطح فني و كيفي عملكرد مديريت .
o            بررسي و در صورت نياز طراحي درخواستها و پيشنهادات ارائه شده از سوي مشاورين، متخصصين و ارگانهاي مرتبط با حمل و نقل و ترافيك.
o            شركت در دوره هاي آموزشي، سمينارهان همايش ها و سفرهاي بازديدي و فني جهت افزايش توان و ديد فني پرسنل مديريت.
o            جمع آوري مدارك ، مستندات، دستورالعملها، آئين نامه ها، نرم افزار و سخت افزار لازم به منظور به روز آوري طراحيهاي انجام شده در مديريت .
o            ايجاد هماهنگي و ارتباط با ساير مديريتهاي معاونت و تعيين خط مشي و سياستگذاريهاي مديريت با نظر معاونت حمل و نقل و ترافيك.
o            انجام مديريت زمان و نيروي انساني و بهينه سازي و افزايش كيفيت و كميت فعاليتها و خدمات ارائه شده در مديريت.

تهيه گزارش عملكرد و روند فعاليتها و فلوچارتهاي مربوطه جهت فراهم آوردن معيار سنجش در طول زمان.