آشنايي با مديريت هماهنگي و نظارت و اجرا

 

 مديريت هماهنگي و نظارت بر اجرا
 
 
مديريت هماهنگي و نظارت بر اجرا يكي از زير بخش هاي مهاونت حمل و نقل و ترافيك است كه به منظور تطبيق طرح هاي ترافيكي و نقشه هاي اجرايي آنها و همچنين ايجاد آنها و همچنين ايجاد تعادل و هماهنگي هاي لازم بين ارگان ها و سازمان هاي مرتبط فعاليت خود را آغاز نمود.
شرح وظايف
·         تدوين سياست هاي و خط مشي هاي اجرايي لازم.
·         تعادل و همكاري با ساير مديريت هاي معاونت ،پليس راهورو منطق سه گانه شهرداري.
·         تهيه اسناد مناقصه پروژه هاي اجرايي معاونت حمل و نقل و ترافيك و سازمان هاي تابعه.
·         مديريت ،نظارت و پيگري اجرايي طرح هاي ترافيكي
 
شرح عملكرد
 
1- نظارت بر اجراي پروژه هاي اصلاحات هندسي.
2- نظارت وپيگيري پروژهاي عمراني سازمان هاي تابعه.
3- تعمير ونگهداري و نصب انواع تابلوها و تجهيزات ترافيكي.        
4- رنگ اميزي سرعتگيرها ، محل عبور دانش آموزان و محل عبور عابر پياده.
5- تهيه و تنظيم اسناد مناقصه پروژه هاي اجرايي.
6- پيگيري امور و پاسخگويي به در خواست شهروندان.
7- مكاتبه با نهادها،ادارات و سازمان ها جهت هماهنگي امور.