مصوبات شوراي ترافيک 91.5.2

مصوبات شوراي ترافيک 91.5.2 مصوبات شوراي ترافيک 91.5.2

مصوبات جلسه مورخه 1-12-90 شوراي ترافيک شهرستان

مصوبات جلسه مورخه 1-12-90 شوراي ترافيک شهرستان مصوبات جلسه مورخه 1-12-90 شوراي ترافيک شهرستان ...

مصوبات جلسه مورخه 6-9-90 شوراي ترافيک شهرستان

مصوبات جلسه مورخه 6-9-90 شوراي ترافيک شهرستان مصوبات جلسه مورخه 6-9-90 شوراي ترافيک شهرستان ...

مصوبات جلسه مورخه 27-9-90 شوراي ترافيک شهرستان

مصوبات جلسه مورخه 27-9-90 شوراي ترافيک شهرستان مصوبات جلسه مورخه 27-9-90 شوراي ترافيک شهرستان ...

مصوبات جلسه مورخه 12-6-90 شوراي ترافيک شهرستان

مصوبات جلسه مورخه 12-6-90 شوراي ترافيک شهرستان مصوبات جلسه مورخه 12-6-90 شوراي ترافيک شهرستان ...

مصوبات جلسه مورخه 19-2-90 شوراي ترافيک شهرستان

مصوبات جلسه مورخه 19-2-90 شوراي ترافيک شهرستان مصوبات جلسه مورخه 19-2-90 شوراي ترافيک شهرستان ...

مصوبات-قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي

قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي

آئين نامه -آيين نامه واگذاري تاكسي خطوط درون شهري و برون شهري

آيين نامه واگذاري تاكسي خطوط درون شهري و برون شهري   آيين نامه واگذاري تاكسي خطوط درون شهري و برون شهري    در اجراي بند ( ج ) ماده 3...

آئين نامه -آيين نامه تغيير وضعيت خودرو از شرکتي به تاکسي شهري

آيين نامه تغيير وضعيت خودرو از شرکتي به تاکسي شهري آيين نامه تغيير وضعيت خودرو از شرکتي به تاکسي شهري   ...

آئين نامه -تاكسي بيسيم .

آئين نامه تاكسي بيسيم     وزارت کـشور استـانــداري قـزوين شـهـرداري قـزوين سـازمـان مـديـريـت و نـظـارت بـر تـاکـسيـرانـي...

مصوبات-مصوبات جلسه مورخ 6-11-89 شوراي ترافيك استان

مصوبات جلسه مورخ 6-11-89 شوراي ترافيك استان مصوبات جلسه مورخ 6-11-89 شوراي ترافيك استان ...

مصوبات-مصوبات جلسه مورخ 22-9-89 شوراي ترافيك شهرستان

مصوبات جلسه مورخ 22-9-89 شوراي ترافيك شهرستان مصوبات جلسه مورخ 22-9-89 شوراي ترافيك شهرستان ...

مصوبات-مصوبات جلسه مورخ 12-3-89 شوراي ترافيك استان

مصوبات جلسه مورخ 12-3-89 شوراي ترافيك استان مصوبات جلسه مورخ 12-3-89 شوراي ترافيك استان ...

مصوبات-مصوبات جلسه مورخ 19-7-88 شوراي ترافيك استان

مصوبات جلسه مورخ 19-7-88 شوراي ترافيك استان مصوبات جلسه مورخ 19-7-88 شوراي ترافيك استان ...

مصوبات-مصوبات جلسه مورخ16-7-88 شوراي ترافيك شهرستان

مصوبات جلسه مورخ16-7-88 شوراي ترافيك شهرستان مصوبات جلسه مورخ16-7-88 شوراي ترافيك شهرستان ...

مصوبات-مصوبات جلسه مورخ 88 13 شماره 5927 شوراي ترافيك شهرستان

مصوبات جلسه مورخ 88 13 شماره 5927 شوراي ترافيك شهرستان مصوبات جلسه مورخ 88 13 شماره 5927 شوراي ترافيك شهرستان ...

مصوبات-مصوبات جلسه مورخ 11-12-87 شوراي ترافيك استان

مصوبات جلسه مورخ 11-12-87 شوراي ترافيك استان مصوبات جلسه مورخ 11-12-87 شوراي ترافيك استان ...

مصوبات-مصوبات جلسه مورخ 9-7-87 شوراي ترافيك شهرستان

مصوبات جلسه مورخ 9-7-87 شوراي ترافيك شهرستان مصوبات جلسه مورخ 9-7-87 شوراي ترافيك شهرستان ...

مصوبات-مصوبات جلسه مورخ 86/12/6 شوراي ترافيك شهرستان

مصوبات جلسه مورخ 86/12/6 شوراي ترافيك شهرستان مصوبات جلسه مورخ 86/12/6 شوراي ترافيك شهرستان ...

مصوبات-مصوبات جلسه مورخ 19/4/87 شوراي ترافيك شهرستان .

مصوبات جلسه مورخ 87/4/19شوراي ترافيك شهرستان مصوبات جلسه مورخ 87/4/19شوراي ترافيك شهرستان ...