اهداف و وظايف

 

شرح وظايف
 1. پيگيري تداوم حرکت در جهت تحقق چشم انداز و مأموريت‌هاي حوزه معاونت و سازمان‌هاي تابعه با ملاحظه سندهاي فرداست ملي، راهبردهاي کلان شهرداري و وظايف نهادهاي خارج از شهرداري.
 2. تهيه آمار و اطلاعات و ايجاد بانك اطلاعات حمل و نقل و ترافيك شهر با همکاري دستگاههاي ذيربط و تدوين فرايندهاي استفاده از آن‌ها.
 3. ارائه پيشنهاد براي اصلاح قوانين،آئين نامه ها، استانداردها و ضوابط به مراجع ذيربط.
 4. انجام مطالعات مورد نياز حمل و نقل درون شهري و به هنگام سازي ادواري آن‌ها و نظارت و تصويب مطالعات موردي انجام شده در سازمان‌هاي تابعه.
 5. تهيه طرح‌هاي داراي مقياس شهري و حومه شهري و تصويب طرح‌هاي موردي تهيه شده در سازمان‌هاي تابعه .
 6. ارائه پيشنهاد و پيگيري اقدامات اجرايي جهت افزايش سهولت و ايمني تردد و جابجايي مسافر و كالا.
 7. بررسي و ارائه طرح، راهکار و پيشنهادات جامع و هماهنگ در جهت بهبود زيرساخت‌ها، ناوگان و تجهيزات و افزايش سهم حمل و نقل همگاني به سهم مطلوب با همکاري مراجع ذيصلاح.
 8. سياستگذاري و تدوين راهبردهاي مورد نظر براي هيأت مديره سازمان‌هاي تابعه و همچنين نظارت بر حسن عملکرد فني و مالي سازمان‌هاي مذکور، ستاد و مراکز معاينه فني خودرو، مرکز کنترل ترافيک، پارک آموزش ترافيک و ساير ارکان معاونت.
 9. تدوين مطالعات و تعيين راهبردهاي توسعه سامانه‌هاي حمل و نقل هوشمند در بخش‌هاي مختلف حمل و نقل عمومي و نيز مديريت و هدايت جريان ترافيک و اطلاع‌رساني به شهروندان.
 10. تدوين مطالعات و تعيين راهبردهاي اجرايي در خصوص ايجاد محدوديت‌هاي ترافيک و توسعه فرهنگ پياده‌روي و ترويج دوچرخه‌سواري در شهر.
 11. تهيه و ارائه خدمات مشاوره اي به شهرداري براي تدوين شرح خدمات، انتخاب مشاور، هدايت، نظارت وتحويل گيري مطالعه و تلاش براي تصويب در مراجع مربوطه.
 12. تدوين برنامه‌هاي آموزش عمومي و تخصصي براي ارتقاء سطح فرهنگ و رفتار ترافيكي شهروندان.
 13. تنظيم و تدقيق بودجه عمراني معاونت و سازمان‌هاي تابعه جهت ارائه و تصويب در مراجع ذيربط.
 14. شناسايي اثرات ترافيکي كاربري‌ها و مراكز عمده توليد و جذب سفر در شهر و تعامل لازم با نهادهاي ذيربط جهت اتخاذ سياست‌هاي هماهنگ به منظور کاهش اثرات نامطلوب آن‌ها.
 15. مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي در زمينه‌هاي اجرائي، آموزشي و پژوهشي به منظور تعميم و توسعه فعاليتهاي مورد نظر.
 16. اقدامات لازم در جهت ارتقاءسطح دانش و بينش فني كاركنان و كارشناسان وايجاد ارتباط با مراكز علمي و فني و دانشگاهي در داخل و خارج از كشور.
 17. شركت فعال در مجامع ملي و بين المللي، آموزشي، پژوهشي و مطالعاتي.
 18. تدوين سياستها و خط مشي هاي اجرائي لازم در حيطه وظايف.
 19. شناسايي و پيگيري تأمين منابع درآمدي پايدار.
 20. تهيه طرح‌هاي اصلاح هندسي و ساير طرح‌هاي مورد نياز حمل و نقل و ترافيك شهر (در حيطه وظايف) و نظارت بر عمليات اجرايي آن‌ها.
 21. اعمال مديريت و نظارت بر امور پاركينگ هاي حاشيه اي، مسطح و طبقاتي عمومي و خصوصي.
 22. طراحي وساماندهي پايانه هاي درون شهري، ايستگاه هاي تاکسي و اتوبوس در سطح شهر ونظارت بر عمليات اجرايي آنها.
 23. ايمن سازي معابر و تقاطع‌‌ها از طريق تهيه طرح‌هاي ايمن‌سازي و تابلوگذاري و همچنين نصب، تعمير و نگهداري تجهيزات، تابلوها و علائم ترافيکي عمودي و افقي و اجراي خط كشي طولي و عرضي.
 24. مناسب‌سازي و همسطح سازي محل‌هاي تبادل بين پياده رو و سواره‌رو در معابر و تقاطع‌ها جهت عبور معلولين و سالمندان.
 25. ارائه و اجراي راهكارهاي مناسب جهت آرام سازي ترافيك محلي.
 26. طراحي، نصب و نگهداري تابلوهاي اطلاعاتي راهنماي مسير و آدرس دهي .
 27. مکانيابي، طراحي و نصب پل روگذر و زيرگذر عابر پياده و احداث گذرگاه‌هاي برجسته عابر پياده.
 28. مکانيابي، طراحي، خريد تجهيزات و نصب انواع سامانه‌هاي چراغ راهنمايي.
 29. بهره‌گيري از سيستم‌هاي حمل و نقل هوشمند جهت پايش، مديريت و هدايت جريان ترافيک در معابر و تقاطع‌ها و احداث و توسعه مرکز کنترل ترافيک شهر قزوين.
 30. احداث و توسعه مسير و تأسيسات دوچرخه سواري در شهر و تحقق طرح دوچرخه اجاره‌اي و همچنين ترويج فرهنگ پياده‌روي.
 31. آماده سازي و اجراي پارک آموزش ترافيک و بهره‌گيري از تمامي امکانات و فن‌آوري‌هاي موجود جهت تحقق برنامه‌هاي آموزش عمومي و تخصصي براي ارتقاء سطح فرهنگ و رفتار ترافيكي گروه‌هاي مختلف شهروندان.
 32. رعايت سياستها، استانداردها، قوانين و مقررات براي حفظ محيط زيست و كاهش مصرف انرژي در كليه طرح ها و راهكارهاي اجرائي.
 33. چنانچه اجراي هر يك از بندها فوق الذكر نياز به اخذ مجوز از مراجع قانون ذيربط داشته باشد سازمان موظف به اخذ مجوزهاي مربوطه مي باشد.