اجراي طرح هاي ايمن سازي

 

 
 
 
   هزينه اجرايي پروژه:
                      -            اعتبار تخصيص يافته در بودجه 88، 5.000.000.000 ريال
   اهداف پروژه:
                      -            هدايت مناسب و اصولي ترافيك
                      -            افزايش ايمني طرحها
                      -            افزايش كارآيي و عملكرد طرحها
                      -            كاهش سردرگمي ترافيك
                      -            هشدار و اخطار خطرهاي احتمالي
                      -            اطلاع رساني جامع و كافي
                      -            كمك به مديريت كارآمد سيستم عرضه
  شرح پروژه:
                      -            علائم افقي
1.       خط كشي طولي و عابر پياده
                      -            علائم عمودي
2.       تابلوهاي ترافيكي
3.       نصب گل ميخ، چشم گربه اي، سلار، سرعتكاه و ....
    متولي طرح در حوزه معاونت:
                  طراحي:             مديريت ايمني و مهندسي ترافيك
                  نظارت بر اجرا :    مديريت هماهنگي و نظارت براجرا
 

مديريت پارك حاشيه اي(كارت پارك) و پاركينگ هاي مسطح

 

 
 
   هزينه اجرايي پروژه:
                      -            اعتبار تخصيص يافته در بودجه 88، 750.000.000 ريال
    شرح پروژه: هدف از پروژه كارت پارك و پاركينگ هاي مسطح به شرح ذيل ميباشد.
                      -            تقسيم عادلانه از فضاي پارك براي كليه شهروندان
                      -            تشويق شهروندان به استفاده از سيستم حمل و نقل عمومي
                      -            استفاده از پاركينگ هاي عمومي
                      -            مديريت و استفاده بهينه از تسهيلات موجود سامانه حمل و نقل
                      -            طراحي بهينه شبكه معابر جهت هماهنگي با سامانه هاي مختلف
                      -            ايجاد روال مهندسي در سازمانهاي تابعه
                      -            تهيه طرحهاي تيپ و رويه هاي طراحي براي اجزا سامانه هاي مختلف
    متولي طرح در حوزه معاونت:
                      -            طراحي: مديريت ايمني و مهندسي ترافيك
                      -            نظارت بر اجرا : مديريت هماهنگي و نظارت براجرا
    تعداد جاي پارك ها به تفكيك هر خيابان :
                      -            خيابان سعدي : 95 فضاي پارك
                      -            ادامه خيابان شهداء : 11 فضاي پارك
   تعداد پاركينگ هاي عمومي :
                      -            پاركينگ تهران قديم
                      -            پاركينگ دانشگاه بين الملل
                      -            پاركينگ شهيد انصاري

نوسازي و تجهيز سيستم كنترل تقاطع ها(سيستم چراغ هاي راهنمايي سطح شهر)

 

 
 
    هزينه اجرايي پروژه:
                      -            اعتبار تخصيص يافته در بودجه 88، 4.500.000.000 ريال
    شرح پروژه: هدف از نوسازي و تجهيز سيستم كنترل تقاطع ها به شرح ذيل ميباشد.
                      -            تصحيح جانمايي نامناسب پايه چراغ هاي قديمي
                      -            ارتقاء کيفيت سيستم کنترل تقاطع ها
                      -            نوسازي سيستم هاي فرسوده قديمي
                      -            افزايش ايمني تقاطع ها
                      -            کاهش سطح برخورد وسائط نقليه
                      -            برنامه ريزي و فازبندي متناسب با حجم ترافيک در طي روزهاي هفته و ساعات روز
 
 
     متولي طرح در حوزه معاونت:
                  طراحي:             مديريت ايمني و مهندسي ترافيك
                   نظارت بر اجرا :   مديريت هماهنگي و نظارت براجرا
 

اجراي طرح هاي ساماندهي مسير تردد عابران پياده

 

 
 
 
  شرح پروژه: هدف از طراحي و اجرا طرح هاي ساماندهي مسير تردد عابران پياده به شرح ذيل ميباشد.
                      -            افزايش ايمني عابر پياده و وسايل نقليه
                      -            كاهش و مديريت سرعت
                      -            بهبود و تامين ديد
                      -            حذف فضاهاي بلا استفاده و گيج كننده
                      -            كاناليزاسيون و كاهش نقاط و سطوح برخورد
    متولي طرح در حوزه معاونت:
             طراحي:             مديريت ايمني و مهندسي ترافيك
             نظارت بر اجرا :    مديريت هماهنگي و نظارت براجرا
     اعتبار تخصيص يافته در بودجه 88
                                         2.500.000.000ريال
                           پروژه 1 :
سه راه خيام
     هزينه اجرايي پروژه:
                             هرينه اجرا پروژه: 50.000.000 ريال
     مدت اجرايي پروژه:
                                         10 روز كاري
                           پروژه 2 :
تقاطع خيام شمالي- فلسطين.
    هزينه اجرايي پروژه:
                               هرينه اجرا پروژه: 60.000.000 ريال
     مدت اجرايي پروژه:
                             20 روز كاري
                           پروژه 3 :
سبزه ميدان- ابتداي خيابان نادري.
      هزينه اجرايي پروژه:
                              هرينه اجرا پروژه: 50.000.000 ريال
     مدت اجرايي پروژه:
                             10 روز كاري
                              پروژه 4 :
بلوار مدرس
     هزينه اجرايي پروژه:
                            هرينه اجرا پروژه: 70.000.000 ريال
    مدت اجرايي پروژه:
                            15 روز كاري