نام: شيما
نام خانوادگي: زرآبادي پور
مدرك تحصيلي: كارشناس ارشد عمران گرايش برنامه­ريزي حمل و نقل و ترافيك از دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)
عنوان پايان نامه : معرفي شاخصهاي توسعه پايدار حمل و نقل در ايران
تاريخ تولد: 23/1/60
 سوابق كاري: 
          -            مدير پيمان و رسيدگي شهرداري قزوين از سال 92 تا کنون
          -            قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافيک از سال 94 تا کنون
          -            عضو اصلي هيات مديره سازمان حمل و نقل شهرداري محمديه از سال 93 تا کنون
          -            کارشناس فني کميسيونهاي تحويل موقت و قطعي شهرداري قزوين از سال 90 تا کنون
          -            کارشناس فني کميسيون معاملات شهرداري قزوين از سال 90 تا کنون
          -            دبير کميسيون تحقيق و توسعه شهرداري قزوين از سال 90 تا 92
          -            نماينده و مشاور امور بانوان شهرداري قزوين سال از سال 88 تا سال91
          -            دبير کميته نظام پيشنهادهاي شهرداري قزوين سال 90
          -            نماينده شهردار در شوراي اسلامي شهر قزوين از سال 87 تا 89

 

          -            مدير مطالعات و برنامه ريزي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري قزوين 85-87  
          -            رئيس اداره ترافيك و مسئول كميته فني ترافيك شهرداري قزوين 84-85
          -            مدرس دروس عمران در دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين از سال 84 تا 93
          -            كارشناس ساختمان سازمان نوسازي و تجهيز مدارس از سال 82-84
          -            مسئول نقشه برداري و ناظر سازمان نوسازي و تجهيز مدارس 83-84
          -            همکاري با شهرداريهاي ابهر، بويين زهرا و شال و آبيک و محمديه در اصلاح هندسي تقاطعها ازسال 87 تا 91
          -            همكاري با شركت رهروان عمران در جانمايي و طراحي علائم افقي و عمودي ترافيكي اداره كل راه و ترابري استان قزوين83
          -            همكاري با دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) در جانمايي و طراحي علائم افقي و عمودي ترافيكي اداره كل راه و ترابري استان مركزي83-84
          -            همكاري با پژوهشكده حمل و نقل و وزارت راه و ترابري در مطالعه و بررسي و تعيين شاخصهاي ارزيابي عملكرد زير بخشهاي حمل و نقل در وزارت راه و ترابري 83
ناظر و محاسب ساختمان شركت فني و مهندسي شهرآرا  و محاسب صنعتي گروه صنعتي سپهر سوله و کاسپين سوله
          -            عضو نظام مهندسي ساختمان استان قزوين( کسب رتبه دوم آزمون ورود به حرفه مهندسان در رشته نظارت و محاسبات عمران سال 85)
          -            عضو گروه تخصصي ترافيك سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين( کسب رتبه نخست آزمون ورود به حرفه مهندسان در رشته ترافيک سال 88)

 

مهارتهاي نرم افزاري: 
Microsoft office, Sap, Safe, Etabs, I think, Emme/2, Auto cad, Expert choice, Synchro 
دوره هاي آموزشي 
نظارت و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه
آشنايي با مباني گودبرداري و سازه­هاي نگهبان
ژئوتکنيک و طراحي پي
آموزش نرم افزار ترافيکي EMME/2
آموزش نرم افزار ترافيکي AIMSUN
دوره آموزشي مهندسي ايمني راه
و ...
فعاليتهاي پژوهشي: 
1.     رصافي، امير­عباس؛ زرآبادي­پور، شيما؛"بررسي توسعه پايدار در ايران با استفاده از تحليل چند هدفي"، فصلنامه علمي پژوهشي علوم و تکنولوژي محيط زيست، دوره 11،شماره2، تابستان 88
2.     زرآبادي­پور، شيما؛ محمدي­پور، اميرحسين؛"­ارائه راهكارهاي مديريتي ­در راستاي افزايش­ مطلوبيت سيستم اتوبوسراني(مطالعه موردي شهر قزوين­)، ارائه شده در هشتمين کنفرانس مهندسي حمل­و­نقل و ترافيک ايران. ارديبهشت 87
3.     پورمعلم، ناصر؛ شهني دزفوليان، رضا؛ زرآبادي­پور، شيما؛"مدل هوشمند تقاضاي سفر(INTD Method) تحليل و بازشناسي الگوي مدل تقاضاي سفرهاي جاده اي" ارائه شده در نخستين همايش اقتصاد حمل و نقل. خرداد ماه 83