در این سالها تلاش مدیران شهری قزوین بر این بوده تا شرایط زندگی آرام ،ایمن و سالم را برای ساکنان رقم زنند همچنین بدون در نظر گرفتن آمارهاي دقیق و اطلاعات صحیح نمی توان به برنامه ریزي براي آینده ایمن و سالم اندیشید و نسبت به تحقق بهبود وضعیت ترافیکی امیدوار بود . آمار و اطلاعات دقیق همواره به پژوهشگران و مدیران این امکان را می دهد که با مراجعه به این دستاورد ها، تصمیماتی اتخاذ گردد که نتیجه مطلوبی در برداشته باشد . نقش روز افزون آمار و اطلاعات نیز امروزه به قـدري بدیهی است که نظـام آماري کشورها و حجم و کیفیت بانک هاي اطلاعاتی آنها نه تنها یکی از مهمترین شاخص هاي توسعه یافتگی کشورها به شمار میرود، بلکه متقابلاً نیز سیاستگذاري ها و برنامه ریزي هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشورها تاثیرگذار است.

از این رو انتخاب روش های مدیریتی بکارگیری شده منطبق با مصرف بهینه سوخت و انرژي هاي موجود و شرایط زیست‎محیطی باید در اولویت قرار گیرد.