چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۸

ایمنی ترافیک

 

*شناسایی و اولویت‌بندی نقاط حادثه‌خیز در معابر محدوده شهر قزوین

*مدل پیش بینی تصادفات در معابر درون‌شهری قزوین

*اولویت بندی پروژه ها جهت رفع نقاط حادثه خیز

*طراحی فاز 1 و 2 پروژه های مربوط به رفع نقاط حادثه خیز

*مطالعه رفتار رانندگان، شناسایی عوامل انسانی ایجاد تصادفات و راهکارهای کاهش آن و بررسی تأثیر ارتقا فرهنگ و رفتار ترافیکی در بهبود و روان‌سازی حمل‌ونقل

*بررسی و تحلیل انواع روش های آرام‌سازی جریان تراقیک  متناسب با شرایط فیزیکی و ترافیکی نقطه مورد تحلیل در شهر قزوین

*ارزیابی و تحلیل رنگ های خط‌کشی‌های ترافیکی در سطح معابر

*بررسی و تحلیل راهکارهای ارتقای ایمنی کاربران آسیب پذیر راه و آماده سازی برنامه عملیاتی متناسب