دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

حمل و نقل پاک

 

*تدوین چشم‌انداز و سند توسعه حمل و نقل پاک در شهر قزوین

*امکان‌سنجی احداث مسیرهای جدید ویژه دوچرخه در شهر و پایش و بررسی مسیرهای پیشین

*امکان سنجی احداث مسیرهای ویژه دوچرخه

*امکان سنجی احداث ایستگاه های دوچرخه

*امکان سنجی و اولویت بندی احداث پیاده‌راه‌های شهر قزوین

*مشخص کردن نقاط دارای پتانسیل place making

*مطالعات دوچرخه اشتراکی در شهر قزوین

*بررسی سفر دوچرخه سوران در شهر قزوین (مبدا و مقصد)

*بررسی پیاده‌ روهای شهر قزوین و شناسایی مشکلات و ارائه راهکار در راستا بهبود وضعیت پیاده محوری

*بررسی روش های نوین در گسترش حمل و نقل پاک

*ارائه راهکارهای فرهنگی و آموزشی در زمینه توسعه حمل و نقل پاک در شهر قزوین

*ایجاد چارت سازمانی با رویکرد توسعه حمل و نقل پاک و تعریف مسئولیت هر سازمان متناسب با نقش خود در توسعه حمل و نقل پاک

*بررسی تجهیزات مورد نیاز جهت برقراری مرکز کنترل کیفیت هوا