سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

مدیریت ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل و کالا

 

 

*بررسی و تحلیل  اثرسنجی به کارگیری تسهیلات غیرهمسطح در شبکه معابر

*بررسی و تحلیل بررسی نرخ سفرسازی کاربرهای مختلف شهر قزوین

*بررسی و تحلیل تاثیر نوع کاربری بر میزان ترافیک درمعابر شهر قزوین

*بررسی و تحلیل مطالعات ساماندهی و بهبود تردد راکبان موتورسیکلت شهر قزوین

*بررسی و تحلیل مدل‌سازی توزیع بار درون شهری بر اساس کاربری زمین شهر قزوین

*بررسی و تحلیل برنامه ریزی حمل و نقل و کاربری زمین شهر قزوین

*بررسی و تحلیل برنامه ریزی حمل و نقل کالا شهر قزوین

*بررسی و تحلیل مدیریت ترافیک و حمل و نقل بار در ایام خاص شهر قزوین

*بررسی و ارزیابی نقاط بارخیز و امکان سنجی ایجاد فضاهای بارگیری و باراندازی شهر قزوین

*به‌روزسانی مدل‌سازی چهار مرحله ای (تولید، جذب، تفکیک و تخصیص) حمل و نقل و کالا در شهر قزوین

*ارزیابی و تحلیل پایایی شبکه معبر (مدیریت خدمات اضطراری و بحران) در شهر قزوین

*بررسی و تحلیل تعیین موقعیت و مکان یابی انواع پارکینگ ها در شهر قزوین و ارائه راهکار در راستای بهبود عملکرد آنها

*بررسی و تحلیل ارزیابی و تحلیل سطح سرویس پیاده‌روها در شهر قزوین

*بررسی و تحلیل انواع پارکینگ‌ها و توصیه برای انواع کاربری‌ها

*بررسی و تحلیل موانع مدیریتی در بخش حمل و نقل درون شهری و ارائه راهکار

*ارزیابی و تحلیل تاثیر پارک حاشیه ای در ترافیک و پارک دوبل شهری

*شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای شهر قزوین در راستای ایجاد شهر هوشمند