بازدید کمیته فنی ترافیک شهرستان قزوین از پروژه های ترافیکی