شنبه ۱۳۸۹/۰۹/۰۶

حق تقدم با وسيله مقابل -بازدارنده وحكم كننده

حق تقدم با وسيله مقابل

تصاویر مرتبط