همرکابی مدیران ترافیکی قزوین با شهروندان به مناسبت روز هوای پاک-30 دی 99