آمارنامه سال 99

آمارنامه سال 99 آمارنامه سال 99

پروژه‌های سال

  پروژه های معاونت ترافیک   *مطالعات توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی در سطح شهر قزوین   *استراتژی کاهش تصادفات در شهر قزوین با رویکرد  TZD   ...